Onderwijstijd is de door de school geplande onderwijstijd plus de extra tijd door activiteiten (bijv. excursies of werkweken) minus de lesuitval.

Onderwijsactiviteiten moeten van de Onderwijsinspectie aan de volgende eisen voldoen om te kunnen meetellen als onderwijstijd:

  • het onderwijs moet onder de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van daartoe bekwaam onderwijspersoneel worden uitgevoerd; 
  • het onderwijs moet deel uitmaken van het door de school geplande en voor de leerlingen verplichte onderwijsprogramma;
  • het onderwijs moet door een inspirerend en uitdagend karakter bijdragen aan een zinvolle invulling van de totale studielast van leerlingen.


Bij al onze opleidingen is voldaan aan de door de Onderwijsinspectie vastgestelde verplichte onderwijstijd. 
Gemiddelde extra gerealiseerde onderwijstijd (in klokuren) schooljaar 2016-2017: 

vmbo                         32 klokuren                 
mavo 53 klokuren
havo 34 klokuren
vwo 18  klokuren