Als ouder/verzorger of kritische leerling wil je natuurlijk graag weten hoe het Martinuscollege scoort op kwaliteit van het onderwijs. Want een gezellige, veilige en gezonde school is belangrijk, maar er moeten ook goede resultaten worden behaald. Naast resultaten in de vorm van een kwalificatie voor een vervolgopleiding, vinden wij het op het Martinuscollege ook belangrijk dat leerlingen zich bij ons op school evenwichtig kunnen ontwikkelen, hun talenten kunnen ontdekken en worden opgeleid tot wereldburger. 
 
Hoe scoort het Martinuscollege?

Hieronder vind je meer informatie over de cijfermatige resultaten van ons onderwijs aan de hand van vier indicatoren die de Inspectie van het Onderwijs hanteert. Bij alle indicatoren wordt uitgegaan van een gemiddeld rendement over drie schooljaren. 

Onderwijspositie ten opzichte van advies basisschool

Over de afgelopen drie jaar volgden gemiddeld 11,64% van de leerlingen in leerjaar 3 op het Martinuscollege onderwijs dat boven het advies van de basisschool lag. De landelijke norm is -7%. Het Martinuscollege zit hier dus maar liefst ruim 18% boven. 

 

Onderbouwsnelheid

Deze indicator is bedoeld om te bepalen hoeveel leerlingen onvertraagd overgaan van leerjaar 1 naar leerjaar 2 en van leerjaar 2 naar leerjaar 3. Het driejaarsgemiddelde van het Martinuscollege is 98,11% en ligt boven het landelijk gemiddelde van 95,45%. 

Bovenbouwsucces

Voor deze indicator wordt van iedere leerling bepaald of hij/zij het betreffende leerjaar in de bovenbouw - dus vanaf leerjaar 3 - al dan niet succesvol afrondt. Op hoofdlijnen is een succesvolle afronding slagen voor het examen, overgaan naar een volgend leerjaar van dezelfde onderwijssoort en opstromen naar een hogere onderwijssoort in hetzelfde of een hoger leerjaar. Bij alle opleidingen scoort het Martinuscollege goed en liggen de percentages ruim boven het gemiddelde. 


Examencijfers

Bij deze indicator gaat het over het gemiddeld cijfer van het centraal examen van alle vakken in een onderwijssoort. Alle vakken met een centraal examencijfer die meetellen bij de uitslagbepaling, doen mee. Ook de beroepsgerichte vakken tellen mee bij de bepaling van het gemiddelde. Bij de gemiddelde examencijfers over de afgelopen drie jaar zijn de resultaten van het Martinuscollege voor alle opleidingen goed. 

 

 

In onderstaande video wordt uitgelegd hoe de onderwijsresultaten berekend worden. 

 

Meer (cijfermatige) informatie

Wilt u meer (cijfermatige) informatie over het Martinuscollege? Kijkt u dan op de website scholenopdekaart. Deze website geeft u een genuanceerd, compleet en actueel beeld van de school in het algemeen, de resultaten, het onderwijsbeleid, de kwaliteit en de bedrijfsvoering. De informatie op genoemde website is afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en het Martinuscollege.