Doel van leerlingbegeleiding is dat onze leerlingen zich evenwichtig ontwikkelen. Onze schoolstructuur is hierop aangepast. Per afdeling heeft een beperkt aantal leraren een paar jaar de zorg voor een eigen leerlingengroep. Deze kleinschaligheid biedt veiligheid. Leerlingen en leraren leren elkaar goed kennen en weten wat ze aan elkaar hebben; dit zorgt voor duidelijkheid.

Mentor/coach

De mentor/coach is de spil in de leerlingbegeleiding. Deze begeleidt de leerlingen, bespreekt de voortgang en steunt de leerlingen bij problemen. De mentor/coach is de leraar die extra aandacht voor een klas heeft, voor de leerlingen zorgt en helpt bij het aanleren van studievaardigheden.

Er is ook aandacht voor de sfeer in de klas. Hoe leren leerlingen goed naar elkaar te luisteren en wat doen ze als er gepest wordt op school? Leerlingen kunnen met hun vragen of problemen altijd bij de mentor terecht. Daarnaast is de mentor ook het eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s).

"Onze mentor is echt heel leuk. We doen allemaal gezellige dingen met de klas en toen ik het thuis een beetje moeilijk had, kon ik heel fijn met haar praten. Daar ben ik echt blij mee" - Job uit mavo 3. 

Dyslexie

Leerlingen met dyslexie krijgen op het Martinuscollege een faciliteitenpas: een kaartje waarop staat van welke extra faciliteiten zij gebruik mogen maken. Dit kan bijvoorbeeld extra tijd voor het maken van toetsen zijn, of de mogelijkheid voor extra mondelinge overhoringen, enzovoorts. Deze faciliteiten worden per leerling vastgesteld, er is dus sprake van maatwerk.

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zijn er mogelijkheden om op onze school onderwijs te volgen. Voor de toelating van deze leerlingen bestaat een speciale procedure, waaruit blijkt of de leerling daadwerkelijk geplaatst kan worden. 

Vanuit de trajectgroep kan tijdelijk extra ondersteuning worden geboden aan deze leerlingen om de reguliere lessen beter te kunnen volgen. 


En verder? 

Naast bovengenoemde begeleiding bestaat er onder andere de mogelijkheid om deel te nemen aan een sociale vaardigheidstraining, zijn er decanen die leerlingen helpen bij het kiezen van een profiel of vakrichting, werken wij op school met een ondersteunings(advies)team en is er een orthopedagoog aanwezig. Meer informatie kunt u nalezen in de schoolgids vanaf pagina 14.